Mir fannen ëtt flott dass dir eis op eiser Straussefarm am Internet besichen kommt.
nAls Belounung kritt dir och e puer Informatiounen.
n
nMIR HUN OPGEHALEN A SIN AN EIS WUELVERDENGTE PENSIOUN GANGEN. MEE DIR KENNT AWER HEI NOLIESEN WAT MER ALLES GEMAACH HUN

n
nEis Straussefarm besteet ewell schon zënter 1994. Mir haten en Baurebetrieb matt nëtt allzevill Mëllechquoten an wollten dofir emol eppes aneschtes probéiren, eppes watt ëtt hei am Land nach nëtt gouf, a watt am Ausland z.B. an der Belge an an Holland vill Succès huet.
n
nUgefangen hu mer matt 10 klengen Straussen, an elo, bal 20  Joer duerno hu mer der tëschend 300 a 400.
n
nDi exotesch Déieren hun sech gutt bei eis agelieft a lafen dobaussen op der Wis.

nIwer 2 Meter kann esou e Strauss grouss gin. Ganz ongeféierlech sin dës Déieren awer op kee Fall. Wéen mengt hire Schniewel ,matt deem se gären zoupicken, wier geféierlech, deen iert sech. Am geféierlechsten ass hir Krall. Domatten kënnen se een vun ënnen bis uewen opschlitzen.

nT’Saison fir Eer ze léen dauert ongeféier vu März bis August. Di meeschten Eer léen se am Juni an Juli. Am Wanter machen t’Straussen eng Paus . T’Eer gin all Owes agesammelt, a kommen Sonndes  an den Brutapparat.. No
42 Déeg schlüpfen dann di kleng Straussen.
nT’Straussen gin gefiddert haptsächlech matt Produiten vun eisem Baurenhaff. Eng gu
tt Stonn brauch een fir se ze fidderen.

nEis Straussen gin virun allem gehalen weens dem gudden cholesterinarmen Fleesch. Praktesch all Woch gëtt zu Wecker
an der Coboulux geschluecht. D’Verschneiden vum Fleesch gëtt vun eis selwer gemach. Mir sin e Selbstvermarktungsbetrieb a verkafen niewend Straussefilet an - steak och Zoossissen, Paté, Straussinger (Thuringer aus Straussefleesch)Straussburger , Rieslingspastéiten, Gelli ,Knackien.Straussefleesch ass  immens gutt fir ze grillen a fir Fondue. All d!es Saachen kri dir Donneschdes zu Diddeleng. Freides Owes vun 17 bis 19 Auer bei eis um Haff a Samschdes an der Stat um Moart ze kafen.

nMé och aus hirer Haut loossen mir nach flott Sachen aus Lieder machen: wertvoll Poschen, Porte-Monnien, Schong ,Rimmer a.s.w.
n
nAusgeblosen Eer gin geholl fir Decoratioun, fir ze bemoolen, fir Blummengestecker , oder souguer fir Stéluuchten.

nFiëderen kréie mer gefrot vun Filmproduktiounen hei am Land, déi frou sin se nëtt brauchen aus dem Ausland kommen ze loossen.

nMir machen och Visite-Guidéen. Vill Schoulklassen sin bis elo op eiser Farm passéiert, awer och Veräiner froen fir eng Visite. Eng Führung dauert ongeféier eng Stonn. Mir machen t’Visiten awer nëmmen vun Abrëll bis September.
nNiewend der Wis wou d’Straussen lafen ass och eng flott Gemengen-Spillplatz.
nHu dir elo nach Froen? Zeckt nëtt eis ze kontaktéieren.
nVilläicht gesi mer eis eng Kéier hei
zu Fëlschdrëff op der Straussefarm.

nBis dann

n
nDem neie Straussebauer seng Home-Page: www.straussenfarm.lu
n
n